skip to Main Content

دکتر اسماعیل پور مطلق- مدیر همایش ملی آزفا- azfa2.ir- amaje.ir

پیشینۀ گران‌سنگ زبان فارسی و ادبیات فاخر ایرانی در سطح جهان، دست کم در محافل آکادمیک شناخته شده است، اما گسترش آن در عصرِ انفجار اطلاعات و فرآیند جهانی‌شدن لازم و بایسته است.

مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد سعدی، با پشتیبانی چندین مرکز دانشگاهی و فرهنگی، برگزاری دومین همایش آزفا (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) با محوریت استانداردسازی متون درسی آزفا را به‌منظور تحققِ گسترش زبان فارسی و ادبیات و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، سرلوحۀ کار علمی و آموزشی خود قرار داده‌اند.

بی‌گمان گسترش زبان فارسی در سطح جهان به‌طور خودکار و با صرف کمترین هزینه، موجب صدور ادبیات و فرهنگ می‌شود، از این رو، مشارکتِ همۀ دست‌اندرکاران آموزشِ علمی و فناورانۀ آزفا را می‌طلبد که با جدیدترین دستاوردهای فناوریِ آموزشی، راهکارهایی را در جهت استانداردسازی و بین‌المللی کردنِ متون درسیِ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در این همایش ارائه دهند و با مشارکت جمعی (اعم از مشارکت استادان و پژوهشگرانِ متخصص ایرانی و استادانی از دیگر کشورها) و شرکت در سخنرانی‌ها و میزگردهای تخصصی به راه حل‌های نهاییِ استاندارد و کاربردی دست یابیم.

امید است که با برگزاری دومین همایش آزفا، به بخشی از اهداف مهمِ در راستای اشاعه و گسترش زبان فارسی و ادبیات شکوهمند ایرانی نائل شویم.

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

مدیر همایش آزفا

Search